Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoważne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies zgodnie z tą polityką.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu www.optima.pl prowadzonego przez  Optima Sp. z o.o.

 

1.Właścicielem strony www. optima.pl (dalej również ”strona”) jest Optima sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355315, NIP 583-310-10-93, kapitał zakładowy 505.000 zł pokryty w całości.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich  Optima Sp. z o.o. świadczy użytkownikom usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na udzielaniu wszelkich informacji dotyczących oferty  i sposobu działania spółki.  

3. Korzystając z naszej strony  użytkownik wyraża tym samym zgodę na określone w Regulaminie warunki korzystania  i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Korzystanie z naszej strony jest uzależnione od posiadania przez użytkownika dostępu do sieci Internet i możliwości korzystania z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do naszej strony z przyczyn od nas niezależnych, związanych np. z awarią systemów łączności telekomunikacyjnej, bądź ich wadliwym działaniem.

5. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych na stronie www.optima.pl  przysługują i podlegają kontroli Optima Sp. z o.o. lub jej licencjodawców. Użytkownikom nie wolno kopiować, modyfikować, publikować ani w żaden inny sposób wykorzystywać  zawartości naszej strony do celów komercyjnych bez uzyskania stosownej licencji od nas lub od naszych licencjodawców. Użytkownik ma prawo wykorzystywać publikacje na naszej stronie tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na: optima@optimasa.pl

6. Znaki towarowe, nazwy handlowe i  loga umieszczone na naszej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do DFG World,Inc. z siedzibą w Berwyn/USA, lub też znakami, zastrzeżonymi bądź nie, innych firm i nie mogą być w żaden sposób  wykorzystane do celów publicznych lub komercyjnych  bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia właściciela znaku.

7. Optima Sp. z o.o. nie świadczy usług doradztwa prawnego lub inwestycyjnego, a materiały edukacyjne zamieszczane na naszej stronie nie stanowią rekomendacji  zakupu i inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, ani ich sprzedaży.  Optima Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, w tym zwłaszcza skutki finansowe, indywidualnych decyzji podjętych na podstawie informacji zamieszczonych na naszej stronie przez jej użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę.

 

 

8.Optima Sp. z o.o. starannie monitoruje  zawartość swojej strony, jednak zwraca uwagę użytkowników, iż linki  znajdujące się na stronie Optima Sp. z o.o. prowadzą do zewnętrznych serwisów internetowych, które należą do osób trzecich. Optima Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo, funkcjonowanie oraz treści tam zamieszczane.  Linki do stron lub źródeł należących do osób trzecich zamieszczone są jedynie w celach informacyjnych, a korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkowników, którzy powinni po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności danej strony.  Optima Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przez użytkowników naszej strony praw własności intelektualnej osób trzecich.

9. Zakazane są wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu  do serwera, na którym przechowywana jest strona, bądź jakiekolwiek inne czynności mające na celu świadome wywoływanie zakłóceń  działania strony poprzez wprowadzanie wirusów, czy złośliwych programów. W przypadku naruszenia powyższych zakazów Optima Sp. z o.o. wezwie użytkownika do zaprzestania zakazanego działania,  ma również prawo zawiadomienia właściwych instytucji, jak również  wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do użytkownika, który swym działaniem spowodował określoną szkodę.

10. Niedopuszczalne jest ponadto przesyłanie przez  użytkowników  treści o charakterze naruszającym prawo, w szczególności treści nieprawdziwych lub obraźliwych.

11.Optima Sp. z o.o. jest administratorem  danych osobowych gromadzonych w celu realizacji usług  i przetwarza te dane zgodnie  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Optima Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i  kompletne. Użytkownik ponosi  odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych.  

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio „Politykę Prywatności” dostępną na stronie www.optima.pl/polityka-prywatnosci

14. Optima Sp. z o.o. jest uprawniona do zmian zawartości niniejszej strony jak również w każdym czasie, również niniejszy Regulamin może ulec zmianie, a informacja o zmianach w  Regulaminie zostanie zamieszczona na stronie www.optima .pl.

15. Reklamacje związane ze świadczeniem usług mogą być przesłane przez Użytkownika na adres optima@optimasa.pl. Będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.